A级厨房       
   
底料加工厂       
   
肉料加工厂      
 
 

东鹏餐饮服务有限公司 川骄火锅全国连锁机构 免费咨询热线:400—722—6333

营业执照注册地址:黑龙江省牡丹江市西安区西二条路新安街北 营业执照注册号:231000100041400 京ICP备2020041655号-1